۵ تیر، ۱۳۹۶

 جهت یابی✅

از مزیت های شنوایی دوگوشی، قابلیت جهت یابی اصوات است. مغز شما قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند. این قابلیت در هنگام عبور از عرض خیابان برای تشخیص جهت نزدیک شدن ماشین ها و یا در مهمانی ها برای تشخیص اینکه چه کسی و از کدام طرف شما را صدا زده است بسیار حائز اهمیت می باشد.

تمرکز بر روی صدای خاص از میان اصوات زمینه✅

گاهاً اتفاق افتاده که شما در جمعی قرار گرفته و تمایل دارید از میان آن همه ازدحام و همهمه بر روی صدای خاصی تمرکز کرده و آن را بشنوید. وقتی هر دو گوش شما با هم فعالیت می کنند، مغز قادر است از بین دو ورودی مختلف، یکی را انتخاب و بر روی آن تمرکز کند. به این ترتیب دیگر شما مجبور نیستید به صداهای اضافی که تمایلی به شنیدن آنها ندارید گوش دهید و بنابراین درک شنوایی کامل تری خواهید داشت.