۵ تیر، ۱۳۹۶

آرامش بیشتر دو شنوایی✅

وقتی از دو سمعک استفاده می کنید برای رسیدن به سطح راحت شنیداری به درجه و ولوم کمتری نسبت به حالت تک گوشی نیاز دارید. بنابراین احتمال سوت زدن سمعک نیز کمتر می شود. همچنین دیگر مجبور نیستید که دائماً گوش بهتر(گوش دارای سمعک) را به طرف گوینده های مختلف بچرخانید. بنابراین استرس  شما در محیط های شنوایی مختلف کمتر شده و آرامش بیشتری خواهید داشت.

کوشش و خستگی کمتر برای شنیدن✅

افرادی که از یک سمعک استفاده می کنند برای شنیدن با یک گوش تلاش بیشتری می کنند و خسته می شوند، در حالی که شنوایی با دوگوش با آرامش و راحتی بیشتری همراه است.