۵ تیر، ۱۳۹۶

جلوگیری از محرومیت شنوایی در گوش تقویت نشده✅

مطالعات نشان داده اند که اگر تنها از یک سمعک استفاده شود و گوش دیگر از صدا محروم بماند، فرایند و اصل ” استافده از یکی و از دست دادن دیگری” رخ می دهد، که سبب شروع محرومیت شنوایی در گوش غیرتقویت شده و کاهش توانایی تشخیص گفتار در آن می شود. این واقعیت گویای مشکلی است که روند موفقیت آمیز بودن استفاده ی با تاخیر سمعک دوم را متاثر می کند.

شنیدبا یک گوش مثل تلاش برای دیدن  با یک چشم است✅

درست است که با یک چشم هم می توانیم ببینیم اما دیدن با یک چشم هیچوقت به خوبی میدان دید دو چشمی نیست. به خاطر همین است که دیگر عینک های تک چشمی وجود ندارد و به همان اندازه که توازن بینایی اهمیت دارد تعادل و توازن شنوایی هم دارای اهمیت زیادی است.